1. Regulamin obowiązuje wszystkich słuchaczy i uczestników kursów organizowanych przez Akademię Metody Buteyko.
2. Każdy słuchacz zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin.
3. Słuchacza obowiązują następujące wymagania przy zapisie na szkolenia:
3.1. Słuchacz musi mieć ukończone 12 lat (dotyczy kursów grupowych),
3.2. Słuchacz może być obywatelem obcego kraju,
3.3. Słuchacz posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (nie obowiązuje przy szkoleniach prowadzonych w językach obcych lub w obecności tłumacza).
3.4. Słuchacz zobowiązany jest uiścić wpłatę zaliczkową za kurs będącą jednocześnie opłatą wpisową w wysokości 150 zł, w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Jest ona gwarancją rezerwacji miejsca w grupie danego kursu. Całkowity koszt szkolenia zostaje pomniejszony o tę wpłatę.
3.5. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem wykładu.
4. Dokonane w terminie wpłaty są podstawą do prawa udziału słuchacza w zajęciach.
5. Opłaty za szkolenia są realizowane przelewem na konto bankowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym.
6. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres organizatora kursu (pocztą elektroniczną) lub przekazać prowadzącemu szkolenie.
7. Rezerwacja miejsca w grupie danego szkolenia odbywa się na podstawie kolejności wpłat na konto bankowe.
8. Liczba osób przewidzianych na zajęcia grupowe to; minimalna 4 osoby – maksymalna 10 osób.
9. W przypadku nieskompletowania dostatecznej liczby osób w grupie lub z innych przyczyn niezależnych od nas, organizator ma prawo odwołać szkolenie. Wówczas zobowiązuje się zwrócić słuchaczom wpłaty za nieprzeprowadzone zajęcia lub przeznaczyć je jako wpłaty za szkolenie w kolejnym terminie( za zgodą słuchacza). Wówczas organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować słuchaczy o nowym terminie szkolenia.
10. W innych przypadkach poza w/w i niezależnymi od nas, dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.
11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany miejsca i terminu szkoleń.
12. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy słuchaczy pozostawione i/lub zaginione w czasie trwania szkolenia.
13. Materiały szkoleniowe drukowane są w języku polskim. Słuchacze szkoleń nieodpłatnie otrzymują skrypty szkoleniowe.
14. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone są w języku polskim. W przypadku szkoleń prowadzonych przez wykładowców/gości z zagranicy, szkolenia te tłumaczone będą na język polski.

15. Słuchacz może skorzystać z dodatkowych zajęć indywidualnych - konsultacji z instruktorem, które są dodatkowo płatne (według cennika). Fakt ten należy zgłosić wykładowcy lub telefonicznie.
16. Kursy są przeznaczone dla osób zainteresowanych Metodą Buteyko do celów indywidualnych w warunkach domowych.
16.1 Słuchacze kursów nie otrzymują certyfikatów oraz żadnych uprawnień do przekazywania nabytej wiedzy osobom trzecim.
16.2 Słuchacze po ukończeniu kursu o Metodzie Buteyko w żaden sposób nie mogą rozpowszechniać wiedzy o metodzie, jak i nauczać Metody Buteyko.
17. Słuchaczy obowiązuje przestrzeganie ustawy o prawach autorskich: Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, używania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych o Metodzie Buteyko w jakiejkolwiek formie, zakresie i celu bez uprzedniego zezwolenia pisemnego ich autorów. Zabrania się także rejestrowania wszystkich prowadzonych zajęć szkoleniowych na wszelkich nośnikach audio-wizualnych, takich jak np. kamery, aparaty fotograficzne, dyktafony, magnetofony czy telefony komórkowe itp.
18. Akceptując warunki niniejszego regulaminu słuchacz zobowiązuje się podpisać go na zajęciach, pozostawiając jeden egzemplarz prowadzącemu.

1 2